Plussmobil Avtalevilkår

PlussMobil er en mobilabonnementstjeneste ("Tjenesten") levert av Aller Media AS, org.nr. 910119877, Karvesvingen 1, 0579 Oslo ("Aller").

Disse vilkårene regulerer kundens ("Kunden") kjøp og bruk av Tjenesten og ulike tilleggstjenester, f.eks. TvillingSIM, ekstra datapakker etc. ("Vilkårene"). Ved å bruke Tjenesten godtar du, og er bundet av Vilkårene og personvernerklæringen, se pkt. 7 under. Vi anbefaler deg å lese Vilkårene nøye for du tar Tjenesten i bruk.

1. Kjøp av abonnement

1.1 Avtale

Når du kjøper abonnement på PlussMobil, får du tilgang til Tjenesten til du eventuelt velger å si opp abonnementet. Abonnementet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Avtale mellom Aller og Kunden om levering av Tjenesten og eventuelle tilleggstjenester er inngått når Kunden har samtykket til Vilkårene og Aller har bekreftet Kundens bestilling skriftlig (herunder elektronisk). Hvis Kunden tar Tjenesten eller tilleggstjenester i bruk uten at avtaleinngåelsen er uttrykkelig bekreftet av Kunden, skriftlig eller muntlig, betraktes vedkommende kunde å ha akseptert abonnementsavtalen.

Abonnementet på Tjenesten og tilleggstjenester er løpende, og fornyes automatisk for de perioder som fremgår av bestillingen, Vilkårene og på "Min Side", med mindre du sier opp Tjenesten og/eller tilleggstjenesten senest 48 timer før avtaleperioden utløper, med mindre bindingstid er avtalt iht. pkt. 11.1. Dersom Tjenesten sies opp, sies tilleggstjenestene opp automatisk. Du kan si opp ditt abonnement ved å henvende deg til vår kundeservice.

Aller har rett til å avvise bestillinger av Tjenesten eller eventuelle tilleggstjenester ved mistanke om svindel eller lignende.

1.2. Tjenesten og tilleggstjenester

Tjenesten består av et offentlig telefonnummer som Kunden kan ringe ut med og bli oppringt på, sende og motta tekstmeldinger, MMS og samt mulighet for å bruke mobildata Tjenesten har ulike abonnentstyper for ulike type bruk, som ulike mengde mobildata eller tale/SMS/MMS inkludert. Tjenesten kan også inneholde andre elementer eller tilleggstjenester som det fremgår av bestillingen eller beskrivelsen av Tjenesten, som TvillingSIM, dataSIM eller tilgang til øvrige produkter fra Aller Media.

Se våre nettsider for en full oversikt over de elementene som inngår i Tjenesten.

1.3 aID

For å få tilgang til enkelte tilleggstjenester må du opprette aID-bruker. Har du aID-bruker fra før, kan du anvende påloggingsdata fra den brukeren. Se mer informasjon her for gjeldende vilkår og bruk av aID.

Du er selv ansvarlig for å til enhver tid sikre at informasjonen som fremgår av din aID-brukerkonto er korrekt, samt ansvarlig for å beskytte din kontoinformasjon.

1.4. Identifisering

Aller er forpliktet til å identifisere Kunden, og SIM-kort vil kun bli sendt til Kundens bostedsadresse registrert i folkeregisteret.

Aller kan kreve at gyldig legitimasjon fremvises før bestilling av Tjenesten eller eventuelle tilleggstjenester godkjennes av Aller

1.5 Kredittvurdering

Aller vil foreta en kredittvurdering av Kunden gjennom å innhente opplysninger om Kunden fra offentlige kilder og kredittopplysningsbyråer. Det vil bli sendt et gjenpartsbrev til Kunden via e-post, SMS eller via post når kredittvurderingen er gjennomført.

1.6 Markedsføring og samtykke

Abonnementet på Tjenesten inkluderer nyhetsbrev på e-post, med relevant informasjon, nyheter og tilbud fra Aller relatert til Aller sine varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet mellom Aller og Kunden bygger på. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet i lenken nederst i e-posten.

Det rettslige grunnlaget for denne bruken av opplysninger er vår berettigete interesse i å sende tilbud og informasjon som er relevant for deg. Hvis du har en abonnementsavtale med oss eller på annen måte har et aktivt kundeforhold med Aller, har vi lov til å sende deg tilbud om produkter tilsvarende det kundeforholdet bygger på. Hvis du tidligere har hatt et aktivt kundeforhold med Aller Media forbeholder vi retten til å kommunisere med deg inntil 12 måneder etter siste aktivitet. Du kan når som helst melde deg av å motta markedsføring eller administrere dine markedsføringsinnstillinger på din brukerkonto eller ved å kontakte oss.

1.7 Juridisk eier, bruker og eierskifte

Juridisk eier av abonnementet er den som har tegnet abonnementet og denne har full råderett over abonnementet og det tilhørende telefonnummeret. Juridisk eier kan gjøre endringer, bestille tjenester eller si opp abonnement.

Bruker av abonnementet er den som juridisk eier har gitt råderett over telefonnummeret og som faktisk bruker det abonnementet nummeret er knyttet til. En bruker kan ikke endre til et annen mobilabonnement eller overdra, endre eller på annen måte beføye over nummeret. For å gjennomføre eierskifte, brukerskifte eller tilsvarende kreves alltid juridisk eiers godkjennelse.

Eierskifte på et abonnement med tilhørende telefonnummer kan gjennomføres ved at ny eier bekrefter at denne vil ta over abonnementet og alle forpliktelser knyttet til dette og at juridisk eier deretter bekrefter overføringen

Dersom det gjennomføres et feilaktig eierskifte på et abonnement, f.eks uten juridisk eiers samtykke, har PlussMobil rett til å endre abonnementet tilbake til opprinnelig juridisk eier uten nærmere varsel.

2. Priser

2.1 Priser fremgår ved bestilling og på Tjenestens nettsider

Priser for Tjenesten og tilleggstjenester:
www.plussmobil.no/priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner.
Oppdatert prisinformasjon er til enhver tid tilgjengelig på Tjenestens nettsider.

Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

2.2. Rabatt

Kunder som har et abonnement på Allers øvrige produkter for private kunder, kan oppnå en fordel i form av eksempelvis rabatt eller tilleggstjenester inkludert i Tjenesten. Slike fordeler vil fremgå ved bestilling og på Tjenestens nettside.

Aller forbeholder seg retten til å fjerne denne fordelen dersom abonnementet som kvalifiserer til fordelen opphører fra den resterende delen av den aktuelle abonnementsperioden på Tjenesten. I slike tilfeller skal Kunden få skriftlig varsel per e-post og/eller SMS om at rabatten ikke gjelder på den resterende delen av den aktuelle abonnentsperioden.

Aller forbeholder seg retten til å etterfakturere Kunder som eventuelt har mottatt en fordel urettmessig.

2.3. Prisendringer

Aller forbeholder seg retten til å endre prisene på Tjenesten eller tilleggstjenester når som helst med én måneds varsel. Endring i eller opphør av avtale kan således tidligst tre i kraft en måned etter at varsel er sendt sluttbruker. De nye prisene kunngjøres på Tjenestens nettside, på våre nettsider og vil også bli meddelt per e- post og/eller SMS på den kontaktinformasjon Kunden har oppgitt ved avtaleinngåelse. Sluttbruker som ikke godtar nye avtalevilkår, kan uten ekstra kostnader heve avtalen med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. I varselet til sluttbruker skal det informeres om retten til å heve avtalen.

Prisøkninger kan skje på kortere varsel som følge av regulatoriske eller offentligrettslige forhold eller andre omstendigheter utenfor Aller sin kontroll. Også i slike tilfeller kan Kunden kostnadsfritt si opp avtalen med virkning fra det tidspunkt da prisendringen trer i kraft.

3. Endringer

3.1. Endringer i Tjenesten eller tilleggstjenester

Aller forbeholder seg retten til å endre Tjenesten eller tilleggstjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys, når som helst. Vi vil gi deg informasjon på e-post og/eller SMS som du oppga ved avtaleinngåelse minst én måned før endringen trer i kraft, hvis endringene gjelder for produkter og tjenester du abonnerer på iht. avtalen med Aller.

Kunden kan når som helst si opp Tjenesten eller den aktuelle tilleggstjenesten endringen gjelder kostnadsfritt, med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft.

Endringer kan skje på kortere varsel dersom de følger av regulatoriske, offentligrettslige forhold eller andre omstendigheter som er utenfor Aller sin kontroll. Også i slike tilfeller kan Kunden si opp Tjenesten eller den aktuelle tilleggstjenesten endringen gjelder kostnadsfritt, med virkning fra det tidspunkt da prisendringen trer i kraft.

3.2. Endringer i Vilkår

Aller forbeholder seg også retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Vilkårene. Dersom Vilkårene endres vesentlig eller endres til din ulempe vil vi varsle deg om dette senest én måned før

vilkårene trer i kraft og sende deg oppdaterte Vilkår på e-post og/eller SMS.

De til enhver tid gjeldende Vilkårene er de som er publisert på vår nettside

Dersom endringer gjøres til ulempe for deg, kan du si opp abonnementet på Tjenesten og eventuelle tilleggstjenester kostnadsfritt før endringen trer i kraft.

4. Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av Tjenesten eller en tilleggstjeneste ved å melde fra til Aller på Kundeservice innen 14 dager etter avtale om levering er inngått.

Link til angrerettskjema finner du her. Aller skal bekrefte på e-post at skjema er mottatt.

Angrerettloven gjelder kun dersom Kunden er forbruker, jf. definisjonen i forbrukerkjøpsloven § 1 ("Forbrukerkunde"). Foretak har ikke angrerett.

5. Reklamasjon

Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved Tjenesten eller tilleggstjenester må gjøres til Kundeservice snarest mulig. De fleste saker løses med en gang.

Forbrukerkunder kan kontakte enten ODR-portalen eller Brukerklagenemda. Sistnevnte kan også kontaktes av småbedrifter med inntil 10 årsverk.

For begge klageordninger må Kunden først ha rettet skriftlig klage til Aller uten at saken er løst i minnelighet. Brukerklagenemda kan også kontaktes dersom Aller ikke har orientert om forventet behandlingstid innen to uker etter at Aller mottok klagen, eller Aller ikke har svart på klagen innen rimelig tid.

6. Immaterielle rettigheter

Aller eller parter Aller har en avtale med innehar alle immaterielle rettigheter til Tjenesten, tilleggstjenestene og innholdet på Tjenestens nettsider eller tilhørende applikasjoner etc.

Ved å kjøpe abonnement og benytte seg av dette får du ikke noe eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i Tjenesten, tilleggstjenester eller innholdet på Allers eller Tjenestens nettsider eller tilhørende applikasjoner. Varemerker, logoer og andre lignende tegn eller symboler som vises på Allers eller Tjenestens nettsider, tilhørende applikasjoner, eller som en del av Tjenesten, tilhører Aller.

7. Personvern

Når du kjøper abonnement på Tjenesten fra Aller eller bruker våre nettsider, vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere det abonnementet du har kjøpt, og for å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det etter gjeldende personvernregler. Se personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan Aller og Aller sine konsernselskaper behandler dine personopplysninger.

8. Vilkår for Tjenesten

8.1. Opprettelse av abonnement

Dersom Kunde bestiller videreføring av eksisterende telefonnummer fra et annet selskap enn Aller, gir Kunden Aller fullmakt til å foreta abonnementsskiftet og til å innhente nødvendig informasjon hos tidligere selskap.

For å kunne behandle abonnementet samtykker Kunden til at Aller samler inn nødvendig informasjon.

Bestilling av mobilabonnement med videreføring av eksisterende nummer til Aller i form av e-post eller SMS er også å anse som en slik fullmakt gitt fra Kunden. Fullmakten er et positivt samtykke og entydig identifisering av Kunden.

Videreføring av eksisterende telefonnummer medfører automatisk avslutning av Kundens avtale hos tidligere teleoperatør. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle sluttkostnader påført fra tidligere operatør.

Det tillates maksimalt 4 stk. registrerte abonnement på Tjenesten per myndig person. Flere abonnement enn dette kan etableres etter forhåndsavtale med kundeservice.

Aller kan kreve at Kunden legger frem fullmakt som dokumenterer at vedkommende har de nødvendige rettigheter til å inngå avtale med Aller. Aller kan unnlate å inngå avtale med Kunden, uten å måtte oppgi noen grunn for dette. Kunden kan klage på et slikt avslag for å få en ny vurdering.

8.2. Nummerportering

Kunden kan beholde sitt telefonnummer ved skifte av teleoperatør. Dersom Kunden velger å flytte sitt telefonnummer til Aller vil dette vanligvis ta ca. 10 virkedager fra tidspunktet da kundeforholdet ble akseptert av Aller, med mindre andre særlige forhold gjør seg gjeldende.

Ved forsinket tilbyderportering eller misbruk av portering kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet pålegge Aller å yte kompensasjon til Kunden.

8.3. Bytte av nummer

I noen tilfeller kan Kunden måtte bli tildelt et nytt nummer av regulatoriske, tekniske eller driftsmessige årsaker. Dersom et slik tilfelle oppstår vil Aller gi varsel i god tid, så sant det er mulig. Aller er ikke ansvarlig for tap og kostnader Kunden blir påført ved et slikt bytte av nummer.

8.4. Bruk av Tjeneste

Ved inngåelse av abonnementsavtalen får Kunden adgang til de avtalte tjenestene fra Aller. Kunden forplikter seg til å kun benytte typegodkjent utstyr som tilfredsstiller det enhver tid gjeldende krav fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og/eller netteier.

Tjenestene skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler, og i samsvar med avtale mellom Aller og selskapets avtalepartnere.

Aller tilstreber å levere en feilfri Tjeneste. Likevel innestår ikke Aller for at Kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd eller at all kommunikasjon når frem. Aller forbeholder seg retten til å utføre nødvendig vedlikehold eller annet som Aller mener er nødvendig for å sikre normalt drift. Aller har som hovedregel ikke ansvar for tap Kunden eventuelt lider som følge av dette, se pkt. 9.4 i Vilkårene. Planlagte, lengre avbrudd skal varsles innen rimelig tid. Unntak fra dette er avbrudd som er utenfor Aller sin kontroll. Kunden er innforstått med og aksepterer at Aller sitt valg av nettverksleverandør, nettstruktur eller føringsvalg kan endres.

Tjenesten gir rett til bruk i nett hos utenlandske operatører som Aller, eller Allers avtaleparter, har inngått avtale om samarbeid med. Bruk av utenlandske nett er undergitt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som er gjeldende i den enkelte operatørs nett. Ved bruk av abonnementet i utenlandske nett krever Aller inn betaling for bruken på vegne av den utenlandske operatøren. Priser for bruk i utland er spesifisert på Tjenestens nettsider.

Kunden er forpliktet til innen rimelig tid å melde enhver endring i abonnements- informasjon, herunder opplysninger gitt ifm. inngåelsen av abonnementet, til Aller.

Dersom bruker av abonnementet ikke er den samme som Kunden, er det Kundens ansvar å sørge for at Vilkårene til enhver tid er kjent for og følges av bruker av abonnementet. Bruker har ikke rettigheter tilknyttet abonnementet i forhold til Aller, idet abonnementet er personlig for Kunden. Kunden er også ansvarlig for at utstyret som tilknyttes SIM-kortet for bruk av tjenestene er typegodkjent i henhold til gjeldende standarder og lovgivning.

8.5. Hastighet

Hastighet og kvalitet i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Bl.a. kan dekning, hvor mange som er på nett samtidig, om Kunden er utendørs eller innendørs etc., påvirke hastigheten.

Hastigheten på datatrafikken vil kunne justeres ned eller stanses helt dersom Kunden har brukt opp den datamengden som er inkludert i Tjenesten og eventuelle tilleggspakker. Detaljer rundt eventuelle hastighetsbegrensninger finnes på Tjenestens nettsider.

8.6. Hva er inkludert i "Fri bruk"

Med "Fri bruk" menes bruk begrenset til normal personbruk fra en gjennomsnittsforbruker av mobilabonnement (dvs. ikke maskinskapt bruk). Fri SMS/MMS gjelder kun meldinger sendt fra mobiltelefon. Aller forbeholder seg rett til å begrense betydelig overforbruk utover normal bruk.

Bruk og tilgang til tjenester med "Fri bruk" er basert på å kunne gi Kunden forutsigbarhet for kostnader, og gjelder kun normal bruk av Tjenesten av Kunden eller en bruker. Dersom en Kunde har et eller flere abonnement på Tjenesten med et forbruk der trafikkmønsteret avviker vesentlig fra normal bruk, har Aller rett til å varsle Kunden om at dersom trafikkmønsteret ikke normaliserer seg innen en angitt periode, kan Aller fakturere Kunden for merkostnaden som trafikkavviket representerer for Aller for å sikre en rimelig dekning for Allers kostnader. Alternativt kan Aller si opp kundeforholdet med én måneds skriftlig varsel.

For å hindre misbruk har hvert abonnement på Tjenesten en begrensning på "fri bruk" til 10 000 ringeminutter, 10 000 SMS og 10 000 MMS i måneden (5000 på produkter bestilt etter 1.mars 2024). Ringeminutter/SMS skal ikke være maskinskapte, benyttes til kommersiell virksomhet, herunder også markedsføring, eller være automatisert på noen måte. Ved vedvarende unormalt høyt forbruk utover normalt personforbruk kan Aller kontakte Kunden for å verifisere at Tjenesten brukes forsvarlig til normal personbruk. Ved uforsvarlig bruk av Tjenesten kan Aller heve avtaleforholdet iht. pkt. 13.3. Aller kan også si opp avtaleforholdet med én måneds skriftlig varsel.

"Fri bruk" gjelder ikke SMS/MMS/data/samtaler til/fra/på skip, fly, satellittelefoner, spesialnummer eller land utenfor EU/EØS, med mindre annet er avtalt.

Det gjelder egne priser for samtaler og SMS/MMS til utlandet fra Norge, for bruk av spesialnummer, all bruk utenfor EU/EØS, samtaler/SMS/MMS eller bruk av mobildata på/til/fra/via skip, fly og satellitt.

Innholdstjenester har egne priser, se pkt. 8.13.

Ytterligere detaljer i forbindelse med trafikktyper i de ulike mobilabonnementene og de til enhver tid gjeldene priser og gebyrer, finnes på Tjenestens nettsider.

8.7. Rett til begrensinger i bruk av abonnementet i EU/EØS

Aller priser alle sine tjenester basert på en normalfordeling av trafikkmønster for en gjennomsnittsbruker.

Begrensning på "fri bruk" beskrevet i 8.6, tredje avsnitt gjelder også for bruk innenfor EU/EØS.

Aller kan også innføre andre begrensinger på det inkluderte forbruket ved bruk i EU/EØS, dersom det er nødvendig for å sikre en rimelig dekning for Allers kostnader ved å levere Tjenesten i EU/EØS operatørers mobilnett.

8.8. Misbruk og stenging

Aller har rett til å stenge eller begrense Kundens tilgang (eller redusere Kundens hastighet) til Tjenesten og tilleggstjenester dersom det etter Aller sin vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller at Kunden har en betalingshistorikk som ikke tilsier at Kunden kan dekke forbruket. Dette gjelder f.eks. når Kunden:

 1. Bruker tjenestene i strid med Vilkårene, lov, offentlige vedtak, dom etc.
 2. Skaper forstyrrelser eller misbruker kommunikasjonsnettet eller overfor andre brukere, f.eks. gjennom massekommunikasjon (spam), eller gjennom å skape trusler mot sikkerhet og helse
 3. Krenker tredjemanns rettigheter
 4. Benytter Tjenesten eller tilleggstjenestene på en måte som belaster kapasiteten i mobilnettet utover normal bruk
 5. Har et vedvarende overforbruk av tjenestene som ikke tilsvarer normal forbruk av tjenestene iht. pkt. 8.6
 6. Tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Allers skriftlige forhåndssamtykke
 7. Videreselger, leier ut kapasitet, eller på annen måte tilbyr tjenestene til tredjepart, f.eks. ved etablering av IP telefoniløsninger basert på tjenestene
 8. Volder økonomisk tap eller skade for tredjemann eller Aller, eller
 9. Oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon
 10. Permanent bruk av nummeret utenfor Norges grenser
 11. Når det totale forbruket overstiger: a) 2000 kr per abonnement per mnd b) en samlekonto med flere nummer overstiger 6000 kr per mnd.

8.9. Stenging i andre tilfeller

Aller kan stenge Kundens tilknytning til telenettet dersom Kunden:

 1. Bruker utstyr som ikke er typegodkjent
 2. Ikke oppfyller de krav om sikkerhetsstillelse som er fastsatt av Aller i Vilkårene
 3. Opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester, eller
 4. På annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane eller lignende

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles og gis anledning til å uttale seg om forholdet innen en angitt frist. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen.

8.10. Oppspart data/Data Rollover

Dersom Kunden har et abonnement som inkluderer data rollover ("Data Rollover"), vil data Kunden ikke har brukt ved utgangen av fakturaperioden, bli overført til neste fakturaperiode. Høyest mulige oppsparte datamengde er lik det dobbelte av datamengden som er inkludert i abonnementet.

Kunden kan spare opp mobildata fra første hele måned. Oppspart data har ingen utløpsdato. Kunde beholder oppspart data ved endring av abonnement til et abonnement med høyere datainnhold. Ved endring til et abonnement med mindre inkludert data eller til abonnement uten Data Rollover vil oppspart data forsvinne og Kunde må spare opp ny data.

Oppspart data kan ikke utbetales ved oppsigelse eller bytte av leverandør.

Eventuelle kampanjetilbud som gir ekstra data i velkomstgave har ikke data rollover på den extra datamendgen.

For flere detaljer rundt Data Rollover, se Tjenesten sine nettsider.

8.11. Internasjonal gjesting innenfor EU/EØS

Like priser og betingelser i EU/EØS som i Norge forutsetter at Kunden tilbringer mer tid i Norge enn i EU/EØS, og bruker mobilabonnementet sitt mer i Norge enn i EU/EØS.

Kunder som er på reise i EU/EØS og som har inngått avtale om mobilabonnement som inkluderer bruk i EU/EØS, kan benytte abonnementet på samme betingelser som i Norge, jf. pkt. om "fri bruk" i pkt. 8.6, med følgende forutsetning:

Hvis Kunden i løpet av en sammenhengende periode på fire måneder tilbringer mer enn 50 % av sin tid utenfor Norge i et eller flere EU/EØS land og bruker mobil mer i et annet EU/EØS land enn i Norge, kan Aller kontakte kunden for å avklare videre bruk av abonnementet. Kunden kan velge å avslutte kundeforholdet med Aller eller betale en tilleggspris for videre bruk av abonnementet i EU/EØS i tråd med EUs regulering av rimelig bruk.

Betingelser for bruk i EU/EØS vil kunne endres i henhold til EUs regulering av rimelig bruk i utlandet.

8.12. Reservasjonsordninger for nummeropplysning

Aller fører register over Kundens navn, adresse og nummer/adresse for nummeropplysningsinformasjon. Kunden har en vederlagsfri rett til å kontrollere, rette og trekke tilbake registrerte opplysninger. Kunden kan vederlagsfritt reservere seg helt eller delvis mot at informasjon om egne nummer, navn eller adresse utleveres til allmennheten/nummeropplysningstjenester.

8.13. Fellesfakturerte tjenester

Kunden kan kostnadsfritt begrense tilgangen til fellesfakturerte tjenester ved å ta kontakt med kundeservice. Kunden kan f.eks. sette beløpsgrense for bruk av slike tjenester eller sperre all tilgang til slike tjenester.

Klage på fakturering av fellesfakturerte tjenester kan rettes til Aller direkte via kundeservice. Aller er ansvarlig for klagebehandling overfor Kunden. Brukerklagenemda kan kontaktes iht. pkt. 5.

9. Ansvarsvilkår

9.1. Allers forpliktelser

Aller tilstreber å til enhver tid levere Tjenesten og eventuelle tilleggstjenester på en profesjonell måte i tråd med Vilkårene.

Aller gir ingen garanti for at informasjon gitt av Aller eller av tredjeparter på nettsidene til Tjenesten til enhver tid er korrekt, komplett eller oppdatert.

Tjenestens nettsider kan inneholde lenker til tredjeparters nettsider. Aller fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på eller tilknyttet tredjeparters nettsteder. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå brukervilkår og personvernerklæringer for alle nettstedene du besøker.

Aller er ikke ansvarlig for noen eventuelle skader som skulle oppstå i forbindelse med Tjenesten eller tilleggstjenestene. Dette omfatter bl.a. eventuelle følgeskader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter eller skader som skyldes tap av data eller tap av tilgang til Tjenesten.

9.2. Tap/tyveri av SIM-kortet

Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort, og for at tilhørende PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på kortet, telefonutstyret eller tilsvarende eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses grovt uaktsomt. Ved kjennskap til at andre har fått tilgang til kodene, skal Kunden straks sørge for å få kodene endret.

Om Kunden mister eller frastjeles SIM-kortet (f.eks. ved tyveri av telefon), skal tapet innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold meldes Aller for å hindre misbruk. Tapet meldes ved å kontakte kundeservice via telefon, chat eller e-post eller ved selv å sperre abonnementet via Mine sider på Tjenestens nettsider. Aller har ansvaret for at sperremelding kan mottas.

Unnlatelse av å melde fra innen 24 timer fra tapet ble kjent regnes som grov uaktsom handling. Kunden er selv ansvarlig for misbruk av abonnementet inntil sperremelding er mottatt av Aller. Ansvaret er begrenset oppad til kr. 5.000, med mindre kunden har utvist grov uaktsomhet, hvorpå beløpet er oppad begrenset til kr. 25.000. Ved utvist forsett gjelder ikke ansvarsbegrensningene.

I perioden fra sperremelding er gitt Aller og til abonnementet er sperret for bruk er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved grov uaktsom handling eller forsett.

Når abonnement er sperret for bruk vil månedsavgifter påløpe. Med månedsavgift menes fast månedlig beløp som Kunden skal betale for avtalte tjenester.

9.3. Kundens ansvar

Det er Kundens ansvar å informere Aller om korrekt personalia og adresse for Kunde og bruker, både ved avtaleinngåelse og dersom informasjonen endres på et senere tidspunkt. Aller skal informeres om adresseendring så snart som mulig, og senest 7 dager etter at endringen er gjennomført.

SIM-kort sendes som hovedregel til Kundens folkeregistrerte adresse.

Før feil eller mangler ved Tjenesten meldes til Aller, bør Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens utstyr eller bruk av utstyr.

Det er Kundens ansvar å påse at trafikken generert fra Kundens SIM-kort ikke er maskinskapte og benyttes til kommersiell virksomhet/markedsføring.

9.4. Aller sitt ansvar

Aller er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenesten eller tilleggstjenester overfor Forbrukerkunder. For andre Kunder, er Aller kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Aller sin side.

Dersom Aller godtgjør at mangelen/feilen skyldes forhold utenfor Allers kontroll, og som Aller ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, kan ikke Aller holdes ansvarlig for direkte tap.

Aller er dermed ikke ansvarlig for brudd som skyldes forhold Aller ikke er ansvarlig for, som f.eks.: Feil eller problemer med kundens utstyr, arbeidskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brann, strømbrudd eller annen force majeure. I slike tilfeller har også Aller rett til å innføre bruksrestriksjoner som begrenser bruken av tjenestene, herunder avbrudd, tilgangsbegrensning og andre hensiktsmessige tiltak.

Aller forbeholder seg retten til å iverksette tiltak, begrunnet i tekniske-, operative, sikkerhetsmessige- eller vedlikeholdsmessige årsaker, som kan medføre avbrudd, utilgjengelighet, forstyrrelser eller endringer av tjenestene, slik dette fremgår av pkt. 8.4. Dersom Kunden måtte bli påført tap eller kostnader som følge av slike tiltak, er Aller uten ansvar for dette. Dersom Tjenesten eller tilleggstjenester blir utilgjengelig i en lenger periode, kan Kunden kreve en forholdsmessig refusjon av betalingen.

Med mindre Kundens tap skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Allers side er Allers erstatningsansvar i ethvert tilfelle begrenset til kr 5.000 for det enkelte skadetilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.

Dersom Kunden ikke har gitt Aller melding om mangelen/feilen innen rimelig tid etter at den ble eller burde blitt oppdaget, mister Kunden retten til å gjøre Aller ansvarlig.

Aller har rett til, og skal snarest mulig etter at melding er mottatt, bidra til at feilen blir rettet. Eventuell erstatning beregnes normalt fra det tidspunkt feilen ble meldt til Aller og fram til mangelen/feilen er rettet.

Aller er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved tjenestene. Som indirekte tap regnes bl.a. Kundens tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt, at Tjenesten eller tilleggstjenestene ikke kan benyttes som forutsatt, manglende oppfyllelse overfor tredjeparter, medgått tid eller tap som følge av ødelagte eller forringede data. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom tapet har oppstått som følge av at Aller har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

9.5. Kundens mislighold

Ved vesentlig mislighold fra Kunden kan Aller heve avtaleforholdet iht. pkt. 13.

Vesentlig mislighold omfatter bl.a. at Kunden unnlater å betale for tjenestene innen betalingsfristen, unnlater å stille sikkerhet, unnlater å melde fra til Aller om endringer i abonnementsforholdet (fakturaadresse etc.), anvender/forsøker å anvende tjenestene eller utfører/forsøker å utføre handlinger ved anvendelse av tjenestene som er i strid med gjeldende lovgivning, eller anvender utstyr i strid med Vilkårene.

Dersom misligholdet skyldes manglende betaling fra Kunden, skal Aller sende én betalingsoppfordring og forhåndsvarsling om mulig stenging eller annen bruksbegrensning av Tjenesten eller tilleggstjenester til Kunden. Dersom Kunden ikke betaler innen én måned etter at det er gitt betalingsoppfordring, vil Aller iverksette stenging eller annen bruksbegrensning. Kunden vil bli belastet med et sperregebyr. Størrelsen på gebyret fremgår av Tjenestens nettsider. Aller kan også heve avtaleforholdet iht. pkt. 13.

Ved betalingsmislighold vil Aller om nødvendig inndrive kravet i samsvar med gjeldende lovgivning.

Selv om abonnementet er stengt for utgående samtaler, kan Kunden ringe nødnummer til politi, brannvesen og ambulanse.

Kunden har ansvar for eget tap og for tap som påføres Aller hvor tap skyldes Kundens mislighold av Vilkårene.

Dersom bruk av Tjenesten eller tilleggstjenester er blitt sperret som følge av Kundens mislighold, kan Aller gjenåpne dette for bruk når det forhold som begrunnet sperringen er rettet. Kunden blir belastet med kostnader for gjenåpning, og er ansvarlig for betaling av periodiske avgifter selv om bruk er sperret.

Kunden kan selv kreve Tjenesten eller tilleggstjenester sperret. Dersom ikke annet er spesifisert, skal sperring skje via en av Allers tilgjengelige sperretjenester. Oversikt over sperretjenestene finnes på Tjenestens nettsider. Sperring skal skje fra dagen etter at Aller har mottatt kravet, med mindre Kunden har angitt et senere tidspunkt. I sperreperioden skal Kunden betale vanlig månedsavgift.

10. Betalingsvilkår

10.1. Fakturering

Aller fakturerer eventuelle faste avgifter forskuddsvis og forbruk etterskuddsvis. Etableringsavgift kan kreves innbetalt før Tjenesten eller tilleggstjeneste aktiveres.

Aller kan kreve gebyr for fakturautsendelsen. Faktura sendes per post eller elektronisk via e-post. Avtalegiro kan opprettes.

For etterskuddsbetalte abonnement vil Aller fakturere forbruk påfølgende måned. Dette forutsetter at Aller på tidspunkt for fakturaproduksjon har fått rapportert inn forbruket. Dersom det er forsinkelser i trafikkrapportering til Aller kan forbruket faktureres på et senere tidspunkt.

Aller fakturerer eventuelle faste avgifter forskuddsvis og forbruk etterskuddsvis. Aller kan også fakturere en forholdsmessig del av standard beregnet forbruk forskuddsvis.

10.2. Betalingsansvar

Den som er registrert som Kunde hos Aller, er ansvarlig for betaling av de ytelser Aller leverer i henhold til Vilkårene. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Allers side.

Aller fastsetter tidspunkt og hyppighet for fakturering av Kunden. Ved fakturamottak per e-post, er det Kundens ansvar å sørge for at e-post fra Aller og Allers faktureringspartner ikke havner i spamfiltre eller lignende. Kunden er selv ansvarlig for å påse at faktura er mottatt.

Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente etter lov om rente ved forsinket betaling. Det kreves gebyr for utsendelse av betalingsvarsel dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato.

Dersom Kunden mener at fakturaen er feil, må Kunden klage til Aller innen betalingsfristen eller, dersom dette ikke har vært mulig, innen rimelig tid. Aller kan kreve at den ikke påklagde del av fakturaen betales innen betalingsfristen.

Aller kan fastsette en generell kredittgrense for bruk av Tjenesten og tilleggstjenester og kan håndheve grensen basert på den enkelte Kundes kredittverdighet, forbruksmønster og betalingshistorikk. Kredittgrensen er et internt hjelpemiddel for Aller, og kan ikke anses som en garanti for at abonnementet sperres selv om forbruket overskrider kredittgrensen. Ved nådd kredittgrense kan Aller kreve at Kunden betaler det påløpte beløp, eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for beløpet. Aller kan stenge abonnementet for bruk inntil sikkerhet er stillet. Én måned etter at det er gitt betalingsoppfordring og forhåndsvarsling om tiltak ved manglende betaling, kan Aller iverksette stengning eller annen bruksbegrensning på Tjenesten eller tilleggstjenestene.

11. Abonnement med bindingstid

11.1. Bindingstid dersom det er særskilt avtalt

Som hovedregel er det ingen bindingstid på Tjenesten, men det kan i særlige tilfeller være avtalt spesielle regler for dette. Dette vil være spesifisert på bestillingssiden for det aktuelle abonnementet. I slike tilfeller vil abonnementet på Tjenesten ikke avsluttes automatisk ved utløpet av bindingstiden, men fornyes automatisk for tilsvarende periode, med mindre Kunden sier opp abonnementet 48 timer før avtaleperioden utløper og abonnementet automatisk fornyes.

Dersom et abonnement på Tjenesten med bindingstid på over 6 måneder sies opp mens abonnementet løper, kan du be Aller om at abonnementet stanses umiddelbart mot refusjon fra Aller av betalt beløp for den gjenværende avtaleperioden. Ved slik førtidlig oppsigelse frafaller du samtidig fordelen du har fått av Aller i form av rabatt på Tjenesten i den perioden som allerede har løpt av bindingstiden. Dette innebærer at refusjonen fra Aller skal beregnes basert på forhåndsbetalt beløp og som om det ikke var gitt rabatt på abonnementet i den perioden som har løpt av bindingstiden.

11.2 Brudd på bindingstid

Som brudd på eventuell bindingstid regnes bl.a. at følgende forhold inntrer før bindingstiden er utløpt:

 1. Kunden sier opp avtalen, abonnementet eller Tjenesten (uavhengig av årsaken til oppsigelsen);
 2. Kunden flytter telefonnummeret til en annen teleoperatør (utportering);
 3. Avtalen, abonnementet eller Tjenesten heves som følge av mislighold fra Kundens side;
 4. Kunden endrer avtale fra et abonnement med bindingstid til et abonnement uten bindingstid.

12. Kundeservice og kontaktinformasjon

For å få hjelp med spørsmål du har, anbefaler vi at du bruker kundeserviceseksjonen på våre nettsider, www.plussmobil.no/kundeservice, sender mail til [email protected] eller ringer +47 21 89 77 89.

På www.plussmobil.no eller kundeservice finner du nyttige artikler om problemløsning, mulighet for å gjøre endringer i ditt abonnement, finne Pin-/PUK- kode, og øvrig kontaktinformasjon til vårt kundesenter. Du kan også laste ned PlussMobil-appen, hvor du enkelt kan se forbruk og gjøre enkle endringer i ditt abonnement.

13. Oppsigelse og heving av Tjenesten

13.1 Oppsigelse av Tjenesten

Med mindre annet er avtalt, løper Tjenesten og tilleggstjenester inntil de blir sagt opp.

Kunden kan si opp abonnementet på Tjenesten og tilleggstjenester når som helst, men senest 48 timer før avtaleperioden utløper og abonnementet automatisk fornyes for en ny periode. Oppsigelsen gjøres ved å kontakte kundeservice.

Kunden bærer selv risikoen for at oppsigelsen kommer frem til Aller.

Ved dødsfall kan Aller be om kopi av døds- eller skifteattest før abonnementet kanselleres.

Dersom Kunden velger å flytte sitt telefonnummer fra Aller til en annen teleoperatør, er dette å anse som oppsigelse av Tjenesten og eventuelle tilleggstjenester. Vilkårenes relevante bestemmelser gjelder frem til utestående beløp er betalt.

Aller kan fritt si opp Tjenesten eller tilleggstjenester med én måneds varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

13.2 Betalingsforpliktelse ved oppsigelse

Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter for Tjenesten og tilleggstjenester frem til avtalens utløp. Ved avslutning eller overføring av abonnement til annen operatør betaler Kunden full månedsavgift for inneværende måned, og påløpte kostnader for forbruk som ikke er inkludert i månedsavgiften.

Forskuddsbetalte avgifter vil ikke bli tilbakebetalt ved oppsigelse/overføring av abonnement. Kunden vil samtidig få fullt utbytte av inkludert forbruk og eventuell rabatt etter at Tjenesten eller tilleggstjenesten er sagt opp for inneværende måned.

13.3. Heving av avtaleforholdet

Kunden kan heve avtaleforholdet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold fra Allers side. Før avtalen heves, skal Kunden, om mulig, varsle Aller skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

Aller kan heve avtaleforholdet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold fra Kundens side, med de begrensninger som følger av avtalen forøvrig. Før avtalen heves, skal Aller, om mulig, varsle Kunden skriftlig på e-post og/eller SMS som Kunden oppga ved avtaleinngåelse. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet. I slike tilfeller kan Aller også nekte deg å opprette nytt abonnement. Slike avgjørelser er endelige.

Heving ved betalingsmislighold fra Kunden reguleres særskilt i pkt. 9.5.

13.4. Betalingsforpliktelse ved heving

Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til avtalens opphør, samt eventuelle avgifter i forbindelse med avtalebrudd. Forskuddsfakturerte avgifter vil ikke bli tilbakebetalt.

14. Overdragelse av abonnementsavtalen

Kunden kan overdra abonnementet på Tjenesten til andre som tilfredsstiller Vilkårene. Aller skal godkjenne alle overdragelser på forhånd og kan stille betingelser for overføringen som f.eks. at det skal betales et vederlag for overføringen og at Kunden før overføringen må betale samtlige utestående krav fra Aller knyttet til Tjenesten og tilleggstjenester. Etter overføring overtar den nye Kunden alle rettigheter og forpliktelser ved abonnementet og må godta Vilkårene. Ved overdragelsen tilkommer innmeldingsavgift og andre relaterte kostnader for overdragende Kunde.

Aller kan fritt overdra abonnementsavtalen med Kunden til et annet selskap.

15. Lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Kunden ta kontakt med Forbrukerrådet eller klageorganene i tråd med pkt. 5.